Cesja leasingu – Jak poprawnie wykonać?

Jarek Michalski

Przeprowadzenie cesji leasingu może wiązać się z pewnymi formalnościami i procedurami, które należy przestrzegać. Dlatego w tym artykule omówię wszystkie kroki, dokumenty i formalności związane z wykonaniem cesji leasingu.

Procedura cesji leasingu jest stosunkowo prosta, ale wymaga dokładności i zachowania odpowiednich procedur prawnych. Istotne jest również posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz zrozumienie kluczowych aspektów umowy cesji.

Aby dokonać cesji leasingu, należy pamiętać o następujących krokach:

 1. Sprawdzenie umowy leasingowej – przed rozpoczęciem procedury cesji należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy leasingowej. Warto sprawdzić, czy umowa przewiduje możliwość jej przeniesienia na inną osobę.
 2. Zgoda leasingodawcy – cesja leasingu wymaga zgody leasingodawcy. Należy skontaktować się z leasingodawcą i zapytać o warunki cesji oraz o wszelkie dokumenty, które będą wymagane.
 3. Umowa cesji leasingu – po uzyskaniu zgody leasingodawcy, należy sporządzić umowę cesji leasingu. Umowa powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak dane stron, opis przenoszonego przedmiotu leasingu i warunki cesji.
 4. Podpisanie umowy – zarówno dotychczasowy leasingobiorca, jak i nowy leasingobiorca muszą podpisać umowę. Ważne jest, aby obie strony dokładnie zapoznały się z treścią umowy i akceptowały jej warunki.
 5. Rozliczenie z leasingodawcą – po podpisaniu umowy cesji, należy dokonać rozliczenia z leasingodawcą. Może to obejmować uregulowanie wszelkich zaległych płatności, opłat manipulacyjnych lub innych zobowiązań finansowych.
 6. Przekazanie przedmiotu leasingu – po rozliczeniu z leasingodawcą, należy przekazać przedmiot leasingu nowemu leasingobiorcy. Ważne jest, aby upewnić się, że przedmiot został przekazany w dobrym stanie i zgodnie z warunkami umowy.

Przeprowadzenie cesji leasingu może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów w tej dziedzinie. Zdobywanie wiedzy i zrozumienie procedury cesji leasingu pomoże uniknąć niepotrzebnych komplikacji i zapewni prawidłowe przeniesienie umowy na nowego leasingobiorcę.

Co to jest cesja leasingu?

Cesja leasingu to przeniesienie umowy leasingowej z jednego leasingobiorcy na drugiego, nazywanego cesjonariuszem. W takiej sytuacji leasingobiorca, zwany cedentem, przekazuje prawa i obowiązki umowy oraz użytkowany przedmiot leasingu na rzecz nowego leasingobiorcy. Cesja leasingu może mieć miejsce w przypadku leasingu operacyjnego i wymaga zgody leasingodawcy. W wyniku cesji, nowy leasingobiorca kontynuuje umowę na dotychczasowych warunkach.

Przeniesienie umowy leasingowej z jednego leasingobiorcy na drugiego umożliwia elastyczność w zarządzaniu przedmiotami leasingu oraz pozwala na dostosowanie umowy do zmieniających się potrzeb i wymagań. Jest to dogodne rozwiązanie w przypadku, gdy leasingobiorca chce zakończyć umowę przed terminem, dokonać zamiany na inny leasingowany przedmiot, lub transferować umowę na nowego partnera biznesowego.

Kto może przejąć leasing?

Przejęcie leasingu może dokonać każdy podmiot, na którego zgodzi się leasingodawca. Zazwyczaj przejmującym leasing są firmy, które spełniają wymagania finansowe i zdolność kredytową.

Przejmowane mogą być różne przedmioty leasingu, takie jak samochody osobowe i dostawcze, maszyny i urządzenia.

Istnieją pewne wymagania, które nowy leasingobiorca musi spełnić, takie jak brak zadłużeń wobec leasingodawcy oraz pozytywna ocena zdolności kredytowej.

Przejście leasingu na osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności, może być utrudnione.

Jak dokonać cesji umowy leasingu?

Aby dokonać cesji umowy leasingu, należy zwrócić się do leasingodawcy i zapytać o warunki cesji. W większości przypadków będzie wymagane złożenie wniosku oraz ocena zdolności kredytowej nowego leasingobiorcy. Dodatkowo, może zostać naliczona opłata manipulacyjna za zmianę leasingobiorcy. Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, dotychczasowy leasingobiorca i nowy leasingobiorca powinni podpisać dokumenty, rozliczyć się z leasingodawcą i przekazać przedmiot leasingu nowemu korzystającemu.

Jakie są kroki procedury cesji leasingu? Poniżej przedstawiam szczegółową procedurę cesji umowy leasingu:

 1. Zwrócenie się do leasingodawcy w celu uzyskania informacji na temat warunków cesji.
 2. Przygotowanie wniosku o cesję i dostarczenie go do leasingodawcy razem z wymaganymi dokumentami.
 3. Ocena zdolności kredytowej nowego leasingobiorcy przez leasingodawcę.
 4. Potwierdzenie przez leasingodawcę zgody na przeprowadzenie cesji.
 5. Podpisanie umowy cesji leasingu przez dotychczasowego leasingobiorcę i nowego leasingobiorcę.
 6. Rozliczenie się z leasingodawcą z tytułu dotychczasowych zobowiązań leasingowych.
 7. Przekazanie przedmiotu leasingu nowemu leasingobiorcy.

Dodatkowo, należy pamiętać o ewentualnych opłatach manipulacyjnych za cesję oraz konieczności zgody leasingodawcy na przeprowadzenie cesji. Często leasingodawca może również wymagać dodatkowych dokumentów i informacji od nowego leasingobiorcy w celu oceny jego zdolności kredytowej. Przygotowanie wszystkich niezbędnych formalności i dokumentów jest istotnym krokiem w dokonaniu cesji umowy leasingu.

jak dokonać cesji leasingu

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących procedury cesji leasingu, zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem leasingodawcy, który udzieli odpowiednich wyjaśnień i wsparcia w tym procesie.

Podatkowe skutki cesji leasingu

Podczas przeprowadzania cesji leasingu, ważne jest uwzględnienie skutków podatkowych zarówno dla dotychczasowego leasingobiorcy, jak i dla nowego leasingobiorcy. Dotychczasowy leasingobiorca nie musi dokonywać żadnych korekt ani zwracać środków finansom publicznym z tytułu wykonanej cesji. W przypadku ustalenia odstępnego między stronami umowy, dotychczasowy leasingobiorca musi wystawić fakturę za odstępne, która stanie się jego przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Nowy leasingobiorca natomiast będzie mógł zaliczyć fakturę za odstępne w koszty, podobnie jak raty leasingowe. Dzięki temu będzie miał możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. W zależności od sytuacji, odstępne może być traktowane jako koszt uzyskania przychodu lub koszt podatkowy, co wpływa na wysokość podatku, jaki nowy leasingobiorca będzie musiał zapłacić.

W przypadku cesji leasingu auta osobowego o wartości powyżej 150 tys. zł, obowiązują specjalne przepisy podatkowe od 2019 roku. Dotyczą one przede wszystkim dotychczasowego leasingobiorcy, który musi wystawić fakturę za odstępne i rozliczyć się z podatku od odstępnego. Nowy leasingobiorca z kolei może odliczyć fakturę za odstępne w kosztach, podlegających odpowiednim ograniczeniom podatkowym.

Podatkowe skutki cesji leasingu

Skutki podatkowe dla dotychczasowego leasingobiorcy, czyli zbywcy praw do umowy leasingu (cedenta)

Dla dotychczasowego leasingobiorcy, który zdecydował się na cesję, nie ma konieczności dokonywania korekt w odliczonych podatkach. W przypadku ustalenia odstępnego, dotychczasowy leasingobiorca musi wystawić fakturę, która będzie jego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Jest to jednak zwykłe opodatkowane wynagrodzenie za odstępne. Dotychczasowy leasingobiorca nie musi zwracać żadnych odliczonych podatków.

Przejdźmy teraz do konkretnych skutków podatkowych dla dotychczasowego leasingobiorcy, który przeprowadził cesję umowy leasingu. W takim przypadku nie ma konieczności dokonywania korekt w odliczonych podatkach, ponieważ odliczenia miały miejsce w okresie użytkowania przedmiotu leasingowego. Jednak w momencie ustalenia odstępnego (kwoty wynagrodzenia dla dotychczasowego leasingobiorcy), konieczne jest wystawienie faktury, która będzie dokumentem księgowym dla transakcji. Dotychczasowy leasingobiorca będzie musiał opodatkować otrzymaną kwotę jako zwykłe przychody.

W związku z powyższym, dotychczasowy leasingobiorca musi zrozumieć, że otrzymane odstępne będą podlegały opodatkowaniu według obowiązujących stawek podatkowych. Warto pamiętać, że faktura za odstępne będzie stanowiła dla leasingobiorcy zwykłe przychody, które muszą zostać uwzględnione w rozliczeniach podatkowych.

Dla dotychczasowego leasingobiorcy, skutkiem cesji umowy leasingu jest konieczność opodatkowania otrzymanego odstępnego jako zwykłych przychodów.

W przypadku faktur za odstępne, dotychczasowy leasingobiorca będzie musiał rozliczyć się z należnym podatkiem. Otrzymane odstępne stanowią dla niego zwykłe wynagrodzenie, które podlega opodatkowaniu na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych.

Ważne jest, aby dotychczasowy leasingobiorca wystawił fakturę za odstępne, aby dokumentować transakcję. Faktura będzie stanowiła podstawę do rozliczenia podatkowego, a jej brak lub nieprawidłowości może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

W przypadku otrzymania odstępnego, dotychczasowy leasingobiorca będzie musiał uwzględnić otrzymaną kwotę przy obliczaniu dochodu, który następnie będzie podlegał opodatkowaniu według obowiązujących stawek podatkowych.

Podsumowując, dla dotychczasowego leasingobiorcy, który przeprowadził cesję umowy leasingu, skutki podatkowe wynikają z konieczności opodatkowania otrzymanego odstępnego jako zwykłych przychodów. W takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury za odstępne oraz uwzględnienie otrzymanej kwoty przy rozliczeniu podatkowym.

Skutki podatkowe dla nowego leasingobiorcy, czyli nabywcy praw do umowy leasingu (cesjonariusza)

Dla nowego leasingobiorcy, który przejmuje umowę leasingu, skutki podatkowe zależą od obciążeń przedmiotu leasingu i odliczenia VAT. Jeżeli nowy leasingobiorca jest płatnikiem VAT, to może odliczać VAT tak samo jak w przypadku nowych rat leasingowych. Jeżeli jednak nowy leasingobiorca nie jest płatnikiem VAT, to nie może odliczyć VAT z faktury za odstępne. Co do samego odstępnego, to zazwyczaj jest on rozliczany zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia, a nie jako odsetki, co może skutkować innymi podatkowymi skutkami.

Koszt jednorazowy cesji:

Rodzaj kosztuWysokość opłatyLimit kosztów przy odliczaniu VAT
Koszt cesji leasinguOpłata manipulacyjna, zazwyczaj naliczana przez leasingodawcęBrak limitu, można odliczyć w 100%
Faktura za odstępneUstalana między dotychczasowym leasingobiorcą a nowym leasingobiorcąBrak limitu, można odliczyć w 100%

*Dokładne wysokości opłat i limitów mogą się różnić w zależności od umowy leasingowej i decyzji leasingodawcy.

Podatek od odstępnego:

Podatek od odstępnego jest naliczany na podstawie faktury za odstępne wystawionej przez dotychczasowego leasingobiorcę. Wielkość podatku oraz obowiązek jego zapłacenia zależy od stawki podatku dochodowego, która w Polsce wynosi obecnie 19% dla osób prawnych i 17% dla osób fizycznych.

Przy rozliczaniu faktury za odstępne, warto pamiętać o obowiązujących przepisach dotyczących wysokości odliczenia VAT. Limit kosztów przy odliczaniu VAT określa, ile można odliczyć VAT z faktury za odstępne. Jeżeli nowy leasingobiorca jest płatnikiem VAT, to zazwyczaj może odliczyć VAT w całości, bez żadnego limitu. Jeżeli jednak nowy leasingobiorca nie jest płatnikiem VAT, to nie ma możliwości odliczenia VAT z faktury za odstępne.

W przypadku nowego leasingobiorcy, który nie jest płatnikiem VAT, podatek od odstępnego oraz brak możliwości odliczenia VAT mogą wpływać na koszty i opłacalność cesji umowy leasingowej. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować skutki podatkowe przed podjęciem decyzji o przejęciu leasingu. W razie wątpliwości warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem, aby osiągnąć optymalne rozwiązanie pod względem podatkowym.

Cesja leasingu auta osobowego kosztującego powyżej 150 tys. zł według przepisów obowiązujących od 2019 r.

Od 2019 roku obowiązują przepisy podatkowe dotyczące cesji leasingu aut osobowych, których wartość przekracza 150 tys. zł. Dotychczasowy leasingobiorca, który przekazuje umowę na nowego leasingobiorcę, musi liczyć się z pewnymi kosztami związanymi z tą operacją. Przychód uzyskany z odstępnego płaconego przez cesjonariusza podlega opodatkowaniu.

Z kolei nowy leasingobiorca, który przejmuje umowę, może odliczyć fakturę za odstępne w kosztach. Jednak istnieją pewne ograniczenia podatkowe, które musi wziąć pod uwagę. Przede wszystkim, dotyczą one możliwości odliczania VAT. Jeżeli nowy leasingobiorca jest płatnikiem VAT, to może skorzystać z odliczenia tak samo jak w przypadku innych rat leasingowych. Natomiast w przypadku, gdy nowy leasingobiorca nie jest płatnikiem VAT, nie ma możliwości odliczenia VAT z faktury za odstępne.

Kolejnym ograniczeniem jest limit kosztów przy odliczaniu podatków. Nowy leasingobiorca może odliczyć fakturę za odstępne, jednak suma odliczeń podatkowych nie może przekroczyć określonego limitu. Jest to ważne szczególnie w przypadku cesji leasingu samochodu osobowego o dużej wartości. Warto dokładnie zapoznać się z przepisami podatkowymi i ograniczeniami dotyczącymi odliczeń, aby uniknąć niepotrzebnych problemów podczas przeprowadzania cesji leasingu auta osobowego.

FAQ

Jak poprawnie wykonać cesję leasingu?

Procedura cesji leasingu wymaga spełnienia określonych formalności i posiadania odpowiednich dokumentów, takich jak umowa cesji leasingu. Warto skonsultować się z leasingodawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procesu.

Co to jest cesja leasingu?

Cesja leasingu to przeniesienie umowy leasingowej z jednego leasingobiorcy na drugiego, nazywanego cesjonariuszem. W takiej sytuacji leasingobiorca, zwany cedentem, przekazuje prawa i obowiązki umowy oraz użytkowany przedmiot leasingu na rzecz nowego leasingobiorcy.

Kto może przejąć leasing?

Przejęcie leasingu może dokonać każdy podmiot, na którego zgodzi się leasingodawca. Zazwyczaj przejmującym leasing są firmy, które spełniają wymagania finansowe i zdolność kredytową.

Jak dokonać cesji umowy leasingu?

Aby dokonać cesji umowy leasingu, należy zwrócić się do leasingodawcy i zapytać o warunki cesji. W większości przypadków będzie wymagane złożenie wniosku oraz ocena zdolności kredytowej nowego leasingobiorcy. Dodatkowo, może zostać naliczona opłata manipulacyjna za zmianę leasingobiorcy.

Jakie są podatkowe skutki cesji leasingu?

Podatkowe skutki cesji leasingu mogą różnić się dla dotychczasowego leasingobiorcy (cedenta) i nowego leasingobiorcy (cesjonariusza). Należy uwzględnić możliwość wystawienia faktury za odstępne oraz ewentualne korekty w odliczeniach podatkowych.

Jakie są skutki podatkowe dla dotychczasowego leasingobiorcy, czyli zbywcy praw do umowy leasingu (cedenta)?

Dla dotychczasowego leasingobiorcy, który zdecydował się na cesję, nie ma konieczności dokonywania korekt w odliczonych podatkach. W przypadku ustalenia odstępnego, dotychczasowy leasingobiorca musi wystawić fakturę, która będzie jego przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Jakie są skutki podatkowe dla nowego leasingobiorcy, czyli nabywcy praw do umowy leasingu (cesjonariusza)?

Skutki podatkowe dla nowego leasingobiorcy zależą od obciążeń przedmiotu leasingu i możliwości odliczenia VAT. W przypadku odstępnego, nowy leasingobiorca może odliczyć fakturę za odstępne w kosztach, z pewnymi ograniczeniami podatkowymi.

Jakie są skutki cesji leasingu auta osobowego kosztującego powyżej 150 tys. zł według przepisów obowiązujących od 2019 r.?

Od 2019 roku obowiązują przepisy podatkowe dotyczące cesji leasingu aut osobowych, których wartość przekracza 150 tys. zł. Dotyczą one opodatkowania odstępnego płatnego przez cesjonariusza oraz możliwości odliczenia VAT i ograniczeń kosztów dla dotychczasowego i nowego leasingobiorcy.

Udostępnij
Zostaw komentarz
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments